پشتیبانی
وظیفه واحد پشتیبانی حمایت از نمایندگان فعال در زمینه های کاری است.
برنامه های واحد پشتیبانی:
1- ارائه مجوز و تاییدیه برای نمایندگان برای همکاری با ادارات و نهادها
2- پیگیری سفارش بار نمایندگان و اطلاع به نمایندگان از روند ارسال بار
3- فرستادن پیامک ارسال بار و پیگیری از رسیدن بار
به نمایندگان محترم نیز توصیه اکید می گردد تا با همفکری واحد پشتیبانی بتوانند نیازهای خود را بر طرف نمایند.