روانشناسی آموزشی
بسیاری از متخصصین و مهندسین فعال در حوزه آموزش مشکلات اساسی در تفهیم مطالب به جامعه هدف خود دارند. یکی از مهمترین مسائلی که می بایست در نگارش جزوات آموزشی و نیز طراحی یک سیستم آموزشی مورد دقت نظر مولف و طراح قرار گیرد درک سنی، عقلی و شعوری جامعه هدف است. مطمئنا یک شخص 6 ساله با شخص 12 ساله تفاوتهای فکری و عقلی فراوان دارد.
این مسئله ما را وادار می سازد تا با مقوله ای به نام روانشناسی آموزشی مواجه گردیم. بدین معنا که می بایست هر مسئله و بحثی را متناسب با سن و فهم جامعه هدف مطرح نموده و از هر سنی انتظار خاص خود را داشت.
سیستم آموزشی آراد با در نظر گرفتن این مسئله و پیاده سازی آن در جز جزء برنامه های آموزشی خود همواره در آموزش ابتدا خود را جای آن شخص قرار داده و همواره مطالب طراحی شده به عنوان تست و نمونه در اختیار حدود 100 نفر از افراد جامعه هدف قرار می گیرد. در صورتی که بیش از 95 درصد افراد مسئله را درک نموده باشند این نطلب به عنوان مطلب برگزیده انتخاب خواهد شد و در غیر اینصورت برای بازنگری به واحد مربوطه ارجاع داده می شود.